Blog

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน – โรม 8:38-39

เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นความตายหรือชีวิต ทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...
Read More

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน – โรม 8:35-37

ใครจะแยกเราออกจากความรักที่พระคริสต์มีต่อเราได้ ไม่มีเลย แม้แต่ความทุกข์ยากหรือความลำบาก...
Read More

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน – 1 ยอห์น 3:11

พวกคุณได้ยินได้ฟังคำสอนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า ให้เรารักกันและกัน — 1 ยอห์น 3:11ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้ข้อความดั้งเดิมบอกว่าให้รักซึ่งกันและกัน—...
Read More

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน – 1 ยอห์น 4:10

นี่แหละคือความรักแท้ ไม่ใช่ว่าเราไปรักพระองค์ แต่พระองค์รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชา...
Read More

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน – ยอห์น 13:34-35

เราจะให้คำสั่งใหม่กับพวกคุณ คือให้รักซึ่งกันและกัน พวกคุณต้องรักกันเหมือนกับที่เรารักคุณ...
Read More