จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์ – Parts 1-7

จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องราวของการไถ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ เริ่มต้นจากปฐมกาลและนำเราไปสู่ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และจบด้วยการเรียกให้เรากลับไปหาพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา